Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Rodisko, rodný dom  

Polichno

V historickom Novohrade boli dve obce podobného názvu (preto pri štúdiu historických dokumentov - listín treba postupovať opatrne s prihliadnutím vždy na chotárny opis).

Staršia obec pod názvom Polihna sa spomína v listine z roku 1332: p-es …Berzua, Tenkenteluke, Polichna (Polyhna), Eleztyen…in Comitatu Neugrad. (DL. 99557 Budapest). Obec Polihna menujú medzi skonfiškovanými obcami, „usadlosťami“ vidieka Poltár od rodu Zachovcov, ktoré kráľ roku 1332 dal pre Celenovho syna Jána (z rodu Ákoš), ale nie on, ale Kartaliovci sa stali majiteľmi. Túto zaniknutú stredovekú obec treba hľadať južne od Poltára medzi Tenkötelke (neskôr pod názvom Slaná Lehota) a Eleztyen (Olostyn). Polichnanie je totožná s obcou Polichno južne od Divína. (Györfy, Gy. 1998, s.285, 238, 306) Bohuslav Tablic spisovateľ, rodák z neďalekého Českého Brezova pri Poltári o Polichne píše v roku 1812:

„Sláva věncem ozdobená
Tam na Polichne slávna věštkyně
čest, jméno měla moudré bohyně
Ta všechno navlas oznamovala
co drzá sprostost vědět žádala:
jak dlouhý žít měl člověk tentověk?“

Prvá písomná zmienka o obci Polichno je z roku 1467 ako POLYHNA (kráľovská listina Mateja Korvína Sg DL. 16585) ako poddanská osada Lossonczyovcov (Lučenskovcov), patrila k divínskemu panstvu.

Matej Korvín v tomto období pokračoval v likvidácii stavovskej opozície. Potlačil stavovské povstanie v Sedmohradsku, do ktorého boli zapletený aj Žigmund a Štefan Lossonczy (Lučenskovci 1467). Kráľ ich potrestal stratou divínskeho hradného panstva (1469), ktoré daroval Michalovi Országhovi (Orság ???- 1484, krajinský hodnostár, manželka dcéra Štefana Rozgoňa, dcéra Ilona sa stala manželkou Jána Jiskru z Brandýsa, druhá dcéra sa stala manželkou Ladislava Podmanického, mal aj troch synov). Orság v r. 1467 bol veliteľom kráľovských vojsk pri potláčaní vzbury v Sedmohradsku.

Polichno je však staršieho pôvodu, osada vznikla vyklčovaním lesa slovenskými kolonizátormi už v 14. storočí. Obec patrila spočiatku divínskemu hradnému panstvu, neskôr v 16. storočí haličskému panstvu.


Viac informácií na www.polichno.sk
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk